Phone Hemen İletişime Geç Phone Hemen İletişime Geç

Aydınlatma MetniAydınlatma Metni

TANIMLAR ve TERİMLER

İşbu KVKK Aydınlatma Metni’ nde geçen;

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Gerekçede, bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesi olarak tanımlanmıştır. (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Pasaport Numarası, Adres, Telefon, Sisteme Giriş-Çıkış Zamanları, Ziyaret ettikleri alanlar/ürünler ve yaptıkları işlemler, Bulundukları konumlar ile ilgili veri tabanlarında ya da dosyalarında tutulan dijital veriler, İK/pazarlama/satış ya da başka birimler tarafından tutulan kişilere ait bilgilerin saklandığı iş başvuruları/özgeçmişler, sipariş kayıtları gibi belgeler, Doğum Yeri/Tarihi, Taşıt Plakası, E-Mail Adresi / IP Adresi, Parmak İzi, Görüntü ve Ses Kayıtları, Kişiyi belirlenebilir kılan benzer tüm veriler)

Özel Nitelikli : Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. (Irkı, Etnik Kökeni, Siyasi Düşüncesi, Felsefi İnancı, Dini, Mezhebi veya diğer inançları, Kılık Ve Kıyafeti, Dernek, Vakıf ya da Sendika Üyeliği, Sağlığı, Cinsel Hayatı, Ceza Mahkûmiyeti/Mülkiyeti Verileri, Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Verileri, Biyometrik ve Genetik Verileri)

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK”: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi Örneğin; Müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler,

bayi/servis çalışanları, resmi kurum çalışanları, çalışanlar ve çalışan adaylarıdır.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. Veri işleme faaliyetinin genel anlamda “neden” ve “nasıl” yapıldığını belirleyen kişidir.

İrtibat Kişisi: Kurumla iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi. İrtibat kişisi Veri Sorumlusu’ nun temsilcisi değildir. İrtibat kişisi Veri sorumlusu adına işlem yapma yetkisine sahip olmayıp Kurum’dan gelecek taleplerin tebliğ edildiği kişidir. (Veri Sahiplerinden gelecek soru ve taleplerde değerlendirme makamı olmayıp yalnızca irtibatı sağlayıcı pozisyondadır.)

UYGULAMA

UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. olarak;

Çalışanlarımızı, stajyerlerimizi, aktif ve potansiyel müşterilerimizi ve çalışanlarını, Aktif ve potalsiyel  tedarikçilerimizi ve çalışanlarını, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, iş ortaklarımızı, işbirliği içinde olduğumuz kurum-kuruluşlarımızı ve çalışanlarını ve ilgili diğer tüm 3. taraflarımızı / ilgili kişilerimizi;

Uhdemizde bulunan kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplandığını, işlendiğini, aktarıldığını, güvenli muhafaza ve imha edildiğini bildirir ve Veri Sorumlusu sıfatıyla hassasiyetle yaklaşmakta ve özen göstermekte olduğumuzu bildiririz.

KVKK uyarınca UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. ‘nin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5.  maddesi  uyarınca,  aşağıdaki  hallerde  UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.,  açık  rızanız  aranmaksızın yukarıda

belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

  • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
  • UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. ve ilişkili şirketleri, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. ‘nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. ’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İşbu Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Aktarılması, Muhafaza ve İmha Edilmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

KVKK Aydınlatma Metni 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş, https://www.unna.com.tr internet sitemizde, sunucuda ortak alanda Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu altında ve elden yayımlanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm taraflarımızın erişimine sunulmuştur. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metni ’nin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda yayın tarihi güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır.