Phone Hemen İletişime Geç

KVKK PolitikasıKVKK Politikası

AMAÇ

UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. ile ilişkili, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan ilgili kişilerin her türlü kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (6698 KVKK) uygun olarak işlenmesine, güvenli kullanımına ve muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, güvenli muhafaza ve imha edilmesi uygulamalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

SORUMLU PERSONEL

Veri Sorumlusu         : UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.

Veri İşleyenler           : UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. adına veri işleyen ilgili tüm taraflar

KAPSAM

UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. ‘nin tüm süreçleri dahilinde toplanan, işlenen, aktarılan, arşivlenen ve güvenli imha edilen tüm ilgili taraflarımıza ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri kapsar.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 3. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu
 • durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 2. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz  hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi;

 • Başvuru Sahibinin “UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:99 K:5 D:74 Gökdemir Plaza Gebze\Kocaeli/ TÜRKİYE” adresine şahsen başvuru veya iadeli taahhütlü posta yolu ile, “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu” nu ıslak imzalı olarak,
 • Noter vasıtasıyla
 • “UNNA BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:99 K:5 D:74 Gökdemir Plaza Gebze\Kocaeli/ TÜRKİYE”
 •  adresine “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu” nu ıslak imzalı olarak,
 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya sizlere ait diğer elektronik e-posta adreslerinizden imzalı, taranmış, kimlik beyanı ile “unnabilisim@hs01.kep.tr”, “kvkk@unna.com.tr” kayıtlı elektronik posta adreslerimize mail ile

Başvurularınız Türkçe veya İngilizce yapılmalıdır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

 • Talep ettiğiniz hususun/konunun açık ve anlaşılır olması,
 • Yazılı başvurulursa kişisel veri sahibinin ıslak imzalı onayı,
 • Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,
 • Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi,
 • Başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi (Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası)
 • Başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası ) bulunması gerekmektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Kişisel veri sahibi, 6698 KVKK 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

6698 KVKK’nun 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.